Datavärdskap luft

Välkommen till Datavärdskapet för luftkvalitets dataportal!

Här kan du hitta och ladda ner alla data om luftkvalitet i Sverige som årligen rapporteras in till datavärdskapet av Sveriges kommuner
och luftvårdsförbund samt från den regionala och nationella miljöövervakningen.

 • Årsvis Statistik
 • Här hittar du statistik som beräknats för de viktigaste luftföroreningar som det har fastställs miljökvalitetsnormer för, t.ex. medelvärden, maxvärden, percentiler och överskridanden av miljökvalitetsnormer, miljömål och utvärderingströsklar.
 • Halter i luft
 • Här kan du ladda ner enskilda mätvärden (t.ex. timmedelvärden, dygnsmedelvärden eller månadsmedelvärden) från mätningar av halter av luftföroreningar i luften.
 • Halter i nederbörd
 • Här kan du ladda ner enskilda mätvärden (t.ex. dygnsmedelvärden, veckomedelvärden eller månadsmedelvärden) från mätningar av halter av luftföroreningar i nederbörd.
 • Metaller i mossa
 • Här kan du ladda ner resultat från de mätningar av metaller i mossa som genomförs vart femte år.
 • Objektiva skattningar
 • Här kan du ladda ner rapporter från objektiva skattningar och inledande kartläggningar av luftkvalitet.
 • Modellberäkningar
 • Här kan du ladda ner rapporter från modellberäkningar av luftkvalitet.

  Mer information om de data och statistik som finns tillgängliga via dataportalen finns på:

  Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på

  Läs om tillgänglighet på webbplatsen på